At Armenian Geographic, we have managed to organize hundreds of hiking tours, climb dozens of mountains and gather millions of memories from all of our hikes. We organize expeditions to the mountains which are less known in Armenia and about which there is no information to be found. We take the photos of those mountains, gather information about them and bring them online to make it accessible for everyone.

Here you can find the parts of our memories – photos and videos of Armenia, as well as information about mountains of Armenia. Join us and explore real Armenia.

Angels' Canyon
Mount Katar
Sandukhtasar
Rapi Lake
Girl's stone
Mount Grgur
Mount Kaputkogh
Hiking to Okonavank
Bldan gorge hiking
Goms monastery
Mount Arsar
Mount Tsrasar
Բարդող լեռ (Կողբասար)
Mount Sevkar
Mount Tsovasar
Armenian Highland
Mount Tovmasar
Gaylatu lake
Գանձակ լեռ
Kenatsblur Mountain
Mountain Dzor - Arjanots mountains
Apakekar mountain
Amutegh - Kashatagh - Artsakh
Tsaghkari lake - Tsakqar - Syunik - Armenian Geographic
Hiking Armenia Meghri
Շիկալիճ լեռ
Climbing Mountain Artos
Mount Apakekar
Mount Maratuk
Վարագ լեռ
Mountain Sevazhayr / Armenian Highland
Mountain Kenatssar - Armenian Geographic
Berkri waterfall
Tovmas Monastery
Կարճևանի ջրվեժ
Boghakar waterfall
Symphony of Stones
Mountain Metslanj Climbing
Mountain Shunkar
Waterfall Sharach / Tavush province
Mountain Kalasar / Vayots Dzor
Վերելք Դիզափայտ լեռ
Սարսանգի ջրամբար
Երկօրյա վրանային արշավ Մթնասարի լեռներով
Cave of commander Avan Yuzbashi
Climbing Tasanord mountains
Մակաղաքար լեռ / Հայաստանի լեռները
Կուսանաց լեռ
Armenia - Climbing Sipan
Mountains of Armenia
Կարմիր Թև լեռ - Արշավներ Հայաստանում
Hiking in Armenia, Armenian Highland
Hiking in Armenia
Hiking in Armenia
Hiking in Armenia
Lakes of Armenia - Lake Artavan
Hiking in Armenia
Hiking in Armenia
Mount Djarsar - Armenian highlands
Ijevan mountains / Hiking in Armenia
Mountain Karktasar - Areguni mountains
Mountain Arjasar - ArmGeo
Hiking in Armenia
hiking in Armenia
ArmGeo - Hells canyon
Mount Maratuk
Hiking in Armenia
Qajkar / Armenian highland
Շիշ լեռ
Mets Maymekh
Mount Kapanu
Hiking from Tsovagyugh to Gosh
Yeghjervasar
Artavaz
Ծովակ Հյուսիսո
Гора Казбек
Kirants gorge
Shreshtasar mountain
Urasar / Bazum
Birdwatching / Armenia
Տեսիլքի քարանձավ
Kasagh canyon
Ayriqar